Algemene Voorwaarden Nanka Diamond Tools

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Nanka Diamond Tools en op alle met  Nanka Diamond Tools aangegane overeenkomsten.

1.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door  Nanka Diamond Tools is ingestemd.

1.4. Onder “Koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met  Nanka Diamond Tools in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5. De internetsite van Nanka Diamond Tools richt zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.

1.6. Nanka Diamond Tools behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7. Door het gebruik van de internetsite/webshop van Nanka Diamond Tools en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite/webshop.

1.8. Nanka Diamond Tools is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod.  Nanka Diamond Tools is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: 
a. de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite/webshop en de desbetreffende data aan Nanka Diamond Tools via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Nanka Diamond Tools ontvangen. 
b. de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch en/of schriftelijk  te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen; 
c. een offerte is door de Koper getekend en door Nanka Diamond Tools ontvangen ingeval door Nanka Diamond Tools een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

2.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Nanka Diamond Tools herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Nanka Diamond Tools de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

2.6. Koper en Nanka Diamond Tools  komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Nanka Diamond Tools gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Nanka Diamond Tools garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief 21% omzetbelasting.

3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3. De Koper is de prijs verschuldigd die Nanka Diamond Tools in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Nanka Diamond Tools worden gecorrigeerd.

3.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Nanka Diamond Tools

4. Verzendkosten/verzending

4.1 Als uw besteld middels onze webshop www.diamant-zaag.nl zijn de verzendkosten standaard € 7,- ( excl. 21% BTW).  Bij bestellingen boven € 475,- (excl. 21% BTW) hanteren wij geen verzendkosten.

4.2 Verzending van de door Koper bestelde goederen worden met de pakketpost van PostNL onder door u opgegeven naam naar het door u aangegeven adres verzonden. Nanka Diamond Tools is nimmer aansprakelijk voor enige schade –schade bij aflevering van de goederen op een ander adres -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij verzending aan de verpakking of het product ontstaat. Het risico voor verzending is geheel voor rekening van Koper.

5. Betaling

Nanka Diamond Tools  hanteert 2 betalingsmogelijkheden te weten:

5.1 Vooruitbetaling.

Na het invoeren van de order ontvangt u per e-mail uw bevestiging/rekening. Zodra de betaling is ontvangen gaat Nanka Diamond Tools over tot verzending. De duur tussen het overmaken en ontvangen heeft Nanka Diamond Tools niet in de hand. Gemiddeld genomen ligt dit op 1 dag.

5.2  Op rekening.

Alleen vaste zakelijke klanten van Nanka Diamond Tools kunnen kiezen voor betaling op rekening.

Deze betaalwijze is alleen mogelijk voor bestellingen binnen Nederland.  Nanka Diamond Tools  behoudt zich het recht voor het verzoek van de koper om betaling op rekening te weigeren. Desgewenst kan Nanka Diamond Tools u een voorstel doen om uw bestelling bij vooruitbetaling te voldoen en zodra de betaling is zal Nanka Diamond Tools tot verzending overgaan.

6. Betaling op rekening ( Geldt alleen voor vaste zakelijke klanten van Nanka Diamond Tools)

6.1  Nanka Diamond Tools hanteert vanaf factuurdatum een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. In onze facturen wordt ook een kredietbeperking van 8% gehanteerd. Het bedrag van de kredietbeperking mag u als u binnen de betalingstermijn van 14 dagen aan uw betaling voldoet van het factuurbedrag in mindering brengen.

6.2  Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bent u verplicht  om de in de factuur vermelde bedrag van de kredietbeperking alsnog te voldoen. Tevens kunnen wij u als koper bij niet of niet tijdige betaling  over het openstaande bedrag  een rente in rekening brengen van 5%  per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend, mede over het openstaande bedrag een boete opleggen van € 40,- wegens te late betaling.

6.3 Bij niet betaling van Koper komen ten laste van de Koper alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Nanka Diamond Tools als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

6.4  In geval van niet of niet  tijdige betaling van Koper is Nanka Diamond Tools bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde bedrag van de kredietbeperking en eventuele andere kosten daaronder begrepen.

7. Levering en leveringstijd

7.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft  Nanka Diamond Tools ernaar om bestellingen die voor 16 uur s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Na het verstrijken van de uiterste leveringstermijn van 30 dagen heeft de consument Koper het recht na 30 dagen (tenzij anders overeengekomen) de koopovereenkomst te ontbinden. Creditering van het aankoopbedrag moet binnen 30 dagen plaats vinden. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Nanka Diamond Tools kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

7.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Nanka Diamond Tools streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

7.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

8. Ruilen

8.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk wanneer geleverde product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren en onder overlegging van de originele factuur en binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product.

9. Recht van retour

9.1 De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met. Nanka Diamond Tools aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

9.2  Nanka Diamond Tools is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

9.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.

9.4 Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid 9.1 gebruik heeft gemaakt, dan draagt Nanka Diamond Tools  binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan Nanka Diamond Tools betaalde.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Nanka Diamond Tools is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

10.2 Bij niet of niet tijdige betaling van het geleverde product aan koper houdt  Nanka Diamond Tools het recht om te allen tijde het aan Koper geleverde product(en) terug te halen. Mocht bij terughalen bij het aan Koper geleverde product (en) en verpakking niet in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren bent u alsnog verplicht aan uw betalingen te voldoen, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

10.3 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

11. Garantie en aansprakelijkheid

11.1. Nanka Diamond Tools is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Nanka Diamond Tools  heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

11.2 Indien Nanka Diamond Tools om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

11.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Nanka Diamond Tools zijn verricht; 
b. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 
c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

e. indien het product  op een onjuiste manier is gebruikt  tijdens werkzaamheden dan waarvoor het product dient te gebruiken.

11.4 De Koper is gehouden Nanka Diamond Tools te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Nanka Diamond Tools  zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

11.5 Het is mogelijk dat Nanka Diamond Tools  op haar websitesite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Nanka Diamond Tools is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

12. Overmacht

 12.1 In geval van overmacht is Nanka Diamond Tools  niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

13. Intellectuele eigendom

13.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Nanka Diamond Tools , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

13.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi, auteurs, merk, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know – how, methoden en concepten.

13.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nanka Diamond Tools, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

14. Persoonsgegevens

14.1 De gegevens die u invoert op diamant-zaag.nl worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of voor het toesturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt.

14.2  U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of verwijderen. U dient hiertoe een e-mail te zenden aan info@diamant-zaag.nl

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden – Nederland.

15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16. Diversen

16.1 Nanka Diamond Tools is gevestigd te (9111 HT) Burdaard, It Spyk 6 C  –  NEDERLAND- en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden – NEDERLAND – onder nr. 220.35.586  Het BTW-identificatienummer is NL0021.00.076.B33. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Nanka Diamond Tools  op bovenstaand adres of naar het e-mail adres info@diamant-zaag.nl

16.2 Nanka Diamond Tools is bereikbaar voor informatie en of bestelling  op werkdagen van 07.30 -20.00 uur en op zaterdag van 08.00-14.00 uur, onder telefoonnummer: 0031-(0)-6-12 11 10 18

16.3 Nanka Diamond Tools streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 1 werkdag  te beantwoorden.